Algemene Voorwaarden dogNL

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die dogNL voor of ten behoeve van de Klant (heeft) verricht. 

1.2 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de dogNL zich verbindt jegens de Klant begeleiding, advies of gedragstherapeutische handeling in te stellen ten behoeve van de Hond(en) van die Klant. 

1.3  Gedragstherapeut: Janette Haring, gevestigd te Oegstgeest, en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52016846, wordt in deze algemene voorwaarden vernoemd als opdrachtnemer. Zij is gediplomeerd kynologisch instructeur (O&O), gediplomeerd gedragstherapeut voor honden, geaccrediteerd door Stichting Dierbaar/Certipet, kwaliteitskeurmerk dierprofessionals, accreditatienummer 012/2014, gediplomeerd kynologisch masseur basis (KMB) en gevorderd instructeur hersenwerk voor honden.

Verder is Janette Haring aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Instructeurs (O&O) en Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor honden (NVGH), accreditatienummer 1327.

1.4  Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant inzake de uit te voeren therapie, alsmede een mogelijke interne opname van het betrokken dier. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch/digitaal) advies over het gedrag van de Hond(en) van de klant.

1.5 Training: aanleren van oefeningen aan de Hond (of Honden) waarvoor de Opdracht is verstrekt.

1.6 Hond: Hond (of Honden) waarvoor de Opdracht is verstrekt

1.7 Klant: eigenaar van de Hond, die Gedragstherapeut inschakelt en Opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn of haar Hond.

1.8 De overeenkomst of contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meerdere vervolgafspraken van een tevoren afgesproken tijdsduur. 

1.9 Product: het aangekochte product: online cursus of andere digitale product zoals vastgelegd in artikel 10.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door dogNL zijn aanvaard conform artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van Opdracht komen tot stand doordat partijen digitaal (schriftelijk) een afspraak maken. 

2.3 Opname in het agendasysteem, contactformulier of webshopsysteem van dogNL geldt als het bewijs tot de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 dogNL behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Reeds gemaakte afspraken vallen onder de algemene voorwaarden / prijsopgaven die van toepassing waren toen de opdracht werd verstrekt door Klant m.u.v. wijziging in wettelijke toeslaten.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met dogNL, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden dogNL en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen. 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de Opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de Training, Gedragstherapeutische behandeling, of workshop gebruik te maken van de door de Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de Klant, Gedragstherapeut en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan. 

3.5 Honden, welke Training, Gedragstherapeutische behandeling, of workshop ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

3.6 dogNL behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of opleidingen.

3.7 dogNL behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht zonder opgaaf van reden. dogNL geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Klant zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 dogNL heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.9 De Klant verstrekt te tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan dogNL.

3.10 dogNL gaat een inspanningsverplichting aan met de Klant, geen resultatenverbintenis. Hetgeen wil zeggen dat de Klant niet garant staat voor het succes en welslagen van dogNL haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze inspanningsverplichting bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel. Een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren.

3.10.1 dogNL kan een inschatting/ prognose geven over de mogelijkheid tot (verbetering van probleemgedrag) het gedrag van de Hond. Een garantie op de uitkomst van de gegeven adviezen biedt echter geen garantie. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

3.10.3 dogNL biedt geen resultaatbehandeling, wel een middelgarantie. dogNL maakt geen gebruik van intimideren, strafgerichte of welzijn-belemmerende trainingstechnieken bij het trainen van dieren.

3.10.4 De gegevens therapeutische behandeling, adviezen of aanwijzingen leiden niet tot aansprakelijkheid van dogNL. De Klant blijft wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/ haar Hond, conform het gestelde in Burgerlijk Wetboek.

3.11 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft dogNL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

3.12 dogNL is niet verplicht om in te gaan op een onredelijk verlangen van de Klant en behoudt zich het recht voor een Klant te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opdracht.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.2.1 Voor losse consulten is dit na het plaatsvinden van de sessie.

4.2.2 Annulering van een (digitale) online cursus is niet meer mogelijk nadat deze is aangeschaft.

4.2.3 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk:

4.3 Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde (delen van de) opdracht bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit is ter beoordeling van dogNL.

4.4 dogNL behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de Klant niet binnen 48 uur van tevoren zijn afgezegd, voor de helft in rekening te brengen bij de Klant.

4.5 Indien door ziekte, overmacht (slechte weervoorspelling, Coronabesmetting) van dogNL een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan;brengt dogNL de Klant zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte;

4.5.1 draagt dogNL er zorg voor dat deze afspraak op een zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt;

4.5.2 opent dit niet het recht tot terugbetaling van de afspraak. Ook niet als de Klant dit bericht van annulering onverhoopt niet tijdig ontvangt. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het ontvangen van het bericht van annulering.

4.5.3 dogNL kan eenzijdig beslissen de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer het vertrouwen tussen haar en de Klant op ernstige wijze is verstoord of wanneer zij het nodig acht om de Klant door te verwijzen naar een specialist. 

4.6 Indien het vertrouwen tussen dogNL en de Klant ernstig is verstoord, dan zal zij, alvorens het beëindigen van de overeenkomst, de Klant hierover informeren, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4.7 Indien dogNL tijdens het uitvoeren van de opdracht beslist dat het nodig is om de Klant voor verdere behandeling door te verwijzen naar een specialist, dan zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de Klant hier uitgebreid over informeren en haar beslissing duidelijk motiveren. Bovendien zal ook in dit geval alleen de vergoeding naar rato van reeds uitgevoerde (delen van de) opdracht bij de Klantin rekening worden gebracht.

4.8 Beide partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgave van redenen, beëindigen indien:

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
 • de wederpartij handelt in strijd met het recht;
 • de Hond is overleden of van eigenaar wisselt.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragstherapeut te verlenen Diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De prijsvoorwaarden voor een opdracht worden steeds gedetailleerd aan de Klant kenbaar gemaakt via de website (of mail) van dogNL.

5.4 dogNL bepaalt hoe de vergoeding voldaan dient te worden (per iDeal, bankoverschrijving, betaalverzoek of contant).

5.5 Alle tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege, inclusief BTW, exclusief reiskosten / parkeerkosten of kosten voor openbaar vervoer, ten behoeve van dogNL gemaakt. Kosten worden naar gewerkte tijdseenheid doorberekend, waar van toepassing.

5.6 Extra kosten die dogNL moet maken t.b.v. een Training of Gedragstherapeutische behandeling, zullen vooraf besproken worden en schriftelijk bevestigd.

5.7 dogNL bepaalt binnen welke termijn de vergoeding voldaan dient te worden:

5.8 Betaling door Klant dient steeds te geschieden binnen de gestelde factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

5.9 Het in termijnen betalen van de overeenkomst voor de gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van dogNL:

5.10 Voor betaling in termijnen wordt een administratieve meerwaarde:

 • voor één maand uitstel, 10% van de vergoeding;
 • voor twee maanden uitstel, 15% van de vergoeding;
 • voor drie manden uitstel, 20% van de vergoeding.

5.11 Indien de Klant de afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand:

 • Indien de Klant een gemaakte afspraak binnen 48 uur annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 • Indien de cliënt de gemaakte afspraak binnen 24 uur annuleert, brengt dogNL een vergoeding van 50% in rekening bij de cliënt.
 • Indien de cliënt een afspraak annuleert in verband met overmacht (ziekte, overlijden van de hond of andere zaken welke naar het oordeel van dogNL tot overmacht kunnen worden gerekend), wordt er 10% als administratie en organisatie in rekening bij de cliënt worden gebracht.

5.12 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de Hond, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd. De Klant dient hiervoor wel een verklaring van een in Nederland erkend dierenarts te overleggen.

5.13 Indien de Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.14 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van dogNL en de verplichtingen van de Klant jegens dogNL onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 6: OPSCHORTING EN ONTBINDING

6.1 Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft dogNL het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is dogNL bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is dogNL bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

 • na het sluiten van de Overeenkomst dogNL omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; 
 • de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; 
 • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 

6.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van dogNL op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Training of Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

7.2 De afname van een gedragstherapeutische behandeling, het gebruik van trainingsmaterialen of (training)producten, geschieden op eigen risico van de Klant.

7.3 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de Hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies, behandeling, verzorging, begeleiding of workshop, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

7.4 Deelname door de Klant aan een Training, Gedragstherapeutische behandeling, of workshop gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en gezondheid van zijn/haar Hond(en).

7.5 Het sluiten van een overeenkomst met dogNL, verandert niets aan de risicoaansprakelijkheid van de Klant en/of derden, aan de door een de Hond aangebrachte schade in de zin van het Burgerlijk Wetboek 6, artikel 179 (Art. 6:179 BW).

7.6 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar Hond geldig is.

7.7 Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor letsel, zonder enige opzet aangebracht door de Klant, aan de Hond. 

7.8 Indien aansprakelijkheid van Gedragstherapeut voor schade van de Klant moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door de Gedragstherapeut aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gedragstherapeut overeenkomstig de verzekering draagt. 

ARTIKEL 8: OVERMACHT 

8.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de Klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van dogNL, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. 

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

9.1 dogNL zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk, schriftelijk verzoek van de Klant.

9.2 dogNL behoudt het recht de door de uitvoering van de opdracht opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

9.3 dogNL zal eventueel (en in overleg met Klant) gemaakte video- en/of fotomateriaal tijdens de gedragstherapeutische behandelingen niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling;

9.3.1 tenzij de Klant hier schriftelijk of mondeling toestemming voor geeft.

9.4 Het is de Klant niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie, tenzij dogNL hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

9.5 De gegevens en informatie die de Klant aan dogNL verstrekt, zal dogNL zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

9.6 dogNL mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. 

9.7 Het is dogNL niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

9.8 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak dogNL gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en dogNL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dogNL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

9.9 Tevens is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

9.10 De Klant gaat akkoord dat dogNL de Klant via e-mail benadert om algemene informatie te verstrekken. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden met dergelijke informatie, kan de Klant dit kenbaar maken.

9.11 Zie verder het Privacy Statement. 

ARTIKEL 10:  dogNL ONLINE

10.1 Een digitaal product aanschaffen kan via dogNL. De online cursussen zijn bestemd voor klanten van dogNL om digitale (training)producten (bij) te kopen ter ondersteuning van de training of begeleiding.

10.2 De webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten die opdrachtnemer verkoopt:

 • artikelomschrijving
 • prijs met inbegrepen alle bijkomstige kosten en eventuele belastingen
 • wijze van betaling

10.3 De prijzen vermeldt op de website, zijn de geldende prijzen van een digitaal product. Dit geldt ook voor een aanbieding of korting.

10.4 Geen van deze digitale producten is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen; zoals een dierenarts, gedragsdeskundige of ander (honden)professional.

10.5 Klant dient te allen tijde en bij (de minste) twijfel, advies te vragen bij de (behandelend) dierenarts of (honden)professional, voor gebruik van de (training)producten.

10.6 Het is niet mogelijk om een online-cursus, hand-out of trainingsprotocol gelijk te stellen met individuele sessies. Het volgen van een van deze geeft niet her recht op achteraf gratis vrijblijvende begeleiding of advies. De inhoud van dezer worden open en eerlijk gecommuniceerd via de website of link. Vragen of verwachtingen die niet worden ingevuld openen geen recht op restitutie.

10.7 dogNL kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze (training)producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden wanneer het product in gebruik is geweest.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

11.1 dogNL behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

11.2 Alle door dogNL verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de begeleiding, Gedragstherapeutische behandeling of advies  en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dogNL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de correspondentie en verstrekte informatie aan hondenprofessionals betreffende een afgenomen dienst bij dogNL.

11.3 Het is Klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te gebruiken voor andere honden, dan geadviseerd voor de hond vermeld bij de aanvang van de overeenkomst.

11.4 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht: Bij inbreuk komt dogNL een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die dogNL dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

13.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist dogNL. Deze beslissingen zijn bindend.

13.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder dogNL ressorteert.

ARTIKEL 14: AANVULLENDE VOORWAARDEN

14.1 De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval dogNL constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

14.2 Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is dogNL en/of instructeur niet aansprakelijk tenzij dogNL en/of instructeur heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

14.3 In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van dogNL bestaat wordt de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat de student voor de cursus heeft voldaan. De student kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan dogNL werd voldaan.

14.4 Indien een student of instructeur feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft dogNL het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

14.5 De door dogNL op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de instructeur en/of dogNL. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

14.6 Online cursussen zijn na aankoop gedurende tenminste 12 maanden bereikbaar voor studenten op het platform van dogNL Online.